Avís Legal i Política de Privacitat

1.-Introducció

Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privacitat, Finques Arboix Moreno, domiciliada en Manuel Fernández Márquez, 76
08918 – Badalona, informa els usuaris de la pàgina web de la seva propietat (d’ara endavant la “Web”) i de la seva aplicació mòbil (d’ara endavant la “App”), sobre les condicions d’ús de la Web i l’App, així com de la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats, en ocasió dels serveis oferts, a través d’aquest mitjà.

2.- Titular del lloc web

En virtut del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa els usuaris del present lloc web de la següent informació:

 • Titular del lloc web és: Finques Arboix Moreno
 • Domicili Social: Manuel Fernández Márquez, 76 08918 – Badalona.
 • CIF: B67243352.
 • Adreça de correu electrònic: info@finquesarboixmoreno.es.

3.- Condicions d’Ús

Tota persona que accedeixi a la Web o a l’App assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L’usuari es compromet a no usar el present lloc web i la seva App amb finalitats fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Finques Arboix Moreno. En cas d’incompliment per part de l’usuari de les condicions d’ús del present lloc web, o de sospita raonable per part de l’empresa que l’usuari les està incomplint, Finques Arboix Moreno es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta fi.

4.- Responsabilitat

Finques Arboix Moreno s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Finques Arboix Moreno no es responsabilitza de cap manera i en cap cas d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del lloc web. La presència de links en el lloc web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap mena de relació entre Finques Arboix Moreno i els particulars o empreses que puguin accedir a llocs webs aliens a Finques Arboix Moreno mitjançant aquests enllaços. Finques Arboix Moreno es reserva el dret a retirar de mode unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el lloc web.

Finques Arboix Moreno presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per a realitzar aquesta prestació de manera satisfactòria. Finques Arboix Moreno no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d’aquest lloc web. En qualsevol cas, Finques Arboix Moreno durà a terme totes les actuacions necessàries per a restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

5. – Protecció de Dades

5.1. Encarregats del Tractament

Les dades personals seran objecte de tractament per Finques Arboix Moreno quan així calgui, en funció dels serveis contractats a través de la present web i l’App, que actuen, en tots dos casos, com a Encarregats del Tractament.

L’usuari podrà proporcionar-nos, de manera voluntària, informació de caràcter personal, bé, a través de determinats formularis de recollida de dades incloses en les diferents seccions de la web o de l’App, bé mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades a aquest efecte. El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic de la present pàgina web implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat.

5.2. Finalitats del tractament de les dades personals

En general, la recollida i tractament de les seves dades personals té com a finalitats les que a continuació es relacionen:

 1. Poder contactar amb l’usuari;
 2. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;
 3. Gestionar les tasques bàsiques d’administració;
 4. Gestionar l’alta, modificació o baixa dels usuaris de la plataforma;
 5. Mantenir-li informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils (notificacions push), bé per qualsevol altre mitjà que així s’hagi previst i facilitat, d’informacions que poguessin resultar del seu interès;
 6. Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l’experiència del client en fer ús de la Web o l’App.
 7. Anàlisis estadístiques de visites a la Web i comportaments dels seus Usuaris en aquesta.
 8. Gestionar adequadament la navegació a través del present lloc web.

5.3. Legitimació

Les bases jurídiques que legitimen els tractaments indicats són l’execució del servei prèviament contractat, el consentiment de l’usuari i l’interès legítim de Finques Arboix Moreno.

5.4. Destinataris de les dades personals.

Els destinataris de la informació facilitada serà, d’una part Finques Arboix Moreno, i d’una altra, les dades personals dels usuaris seran comunicats Administrador de Finques que presta el servei a la seva comunitat. Els destinataris de la informació subministrada, es comprometen en la utilització de les dades facilitades, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb les finalitats prèviament autoritzades.

5.5. Drets dels interessats

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a Finques Arboix Moreno, mitjançant sol·licitud a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte: fincas46@gmail.com, adjuntant en tot cas, fotocòpia del D.N.I o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat, i especificant el dret que desitja exercir.

Qualsevol interessat, podrà en qualsevol moment posterior, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades a cada moment vigent, revocar l’autorització concedida per al tractament de les dades personals.

L’interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Finques Arboix Moreno el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

5.6. Termini de conservació de les dades

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament d’aquesta. Mantindrem les dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb l’usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals.

En aquests casos mantindrem les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessaris per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Finques Arboix Moreno complirà el que es disposa en la normativa vigent quant al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per al fi o els fins per als quals va ser recaptada, bloquejant la mateixa, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Una vegada transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

5.7. Menors d’Edat

Els menors de 16 anys no hauran d’enviar cap informació personal sense el consentiment del seu pare o tutor. Finques Arboix Moreno no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 16 anys sense l’autorització oportuna.

5.8. Mesures de seguretat

Finques Arboix Moreno ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerides per la normativa vigent, en funció del tipus d’informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. Finques Arboix Moreno, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per a garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que vostè ens envia per Internet. Per a això, s’utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet el xifratge de la informació que ens enviï, evitant la seva lectura fins i tot si és interceptada inadequadament. El servidor de Finques Arboix Moreno està certificat, de manera que el seu navegador pot confirmar la identitat de Finques Arboix Moreno abans que cap transmissió sigui enviada. Aquest certificat garanteix la identitat de l’ordinador de destí al qual s’estan enviant les seves dades. Pot reconèixer que la seguretat SSL està operativa mitjançant l’aparició de la icona d’un cadenat en la vora inferior de la majoria dels navegadors. Si prem sobre aquesta icona apareixerà el certificat associat amb la connexió de seguretat. No obstant l’anterior, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

5.9. Cookies

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.

Per a més informació consulti la nostra “Política de Cookies”.

6.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions albergats en aquesta pàgina web, qualsevol que sigui el seu format i característiques, així com tots els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual inherents a aquest lloc web, són titularitat de Finques Arboix Moreno estant protegits tant per la normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual com per la resta de legislació que pugui ser aplicable. Aquest contingut, no podrà ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de qualsevol altre procediment de difusió, que no hagi estat expressa i prèviament autoritzat. Finques Arboix Moreno es reserva l’exercici de les accions judicials que li assisteixin enfront dels qui vulnerin els drets de la seva titularitat als quals s’ha fet referència.

7.- Modificacions

Finques Arboix Moreno es reserva el dret a modificar el present Avís Legal i Política de Privacitat per a adaptar novetats legislatives o jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial de Finques Arboix Moreno i les seves societats vinculades, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació del present Avís Legal i Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al lloc web per al seu establiment.

Finques Arboix Moreno proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de Dades.

8.- Legislació i Fur Aplicable

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València competents d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present document sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d’aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present.